sa ehte integrali i 1/cosx
ne rast se e dini me tregoni.