te llogaritet sip e fig plane te kufizuara nga vijat :y=-x2dhe y=2x-3???? a mund te me ndimonime zgjidhjen e ketij ushtrimi