Numri natyror p>1 eshte i thjeshte atehere dhe vetem atehere kur(p-1)!+p,plotepjesetohet me p.
Ky pohim paraqet te ashtuquajturen TEOREME E WILSONIT.